2007 EPT - Barcelona

EPT Barcelona Main Event
Jours 3

Juan Maceiras double face à Dag Martin Mikkelsen

Flop : {K-Spades}{10-Diamonds}{8-Spades}, Juan Maceiras va à tapis pour 100,000, Dag Martin Mikkelsen paye.

Mikkelsen : {K-Hearts}{Q-Clubs}
Maceiras : {A-Hearts}{K-Hearts}

Turn : {6-Clubs}
River : {4-Clubs}, Maceiras double à 200,000, Mikkelsen chute à 70,000.

Tags: Dag Martin MikkelsenJuan Maceiras