Event #73: $10,000 No-Limit Hold'em MAIN EVENT - World Championship
Final Three Players
Final Three Players
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Dan Ott
Dan Ott
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Scott Blumstein
Scott Blumstein
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
Dan Ott
Dan Ott
Kara Scott_Scott Blumstein
Kara Scott_Scott Blumstein
Final Three Players
Final Three Players
TV Final Table Set
TV Final Table Set
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Final Three Players
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
TV Final Table Set
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Kara Scott_Scott Blumstein
Kara Scott_Scott Blumstein
Kara Scott_Scott Blumstein
Kara Scott_Scott Blumstein
Kara Scott_Scott Blumstein
Kara Scott_Scott Blumstein
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Scott Blumstein
Scott Blumstein
Benjamin Pollak
Benjamin Pollak
Scott Blumstein
Scott Blumstein
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
Scott Blumstein
Scott Blumstein
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
John Hesp Shuffle Up and Deal
Jack Effel
Jack Effel
Jack Effel
Jack Effel
Jack Effel_John Hesp
Jack Effel_John Hesp
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
Dan Ott
John Hesp Media Interview
John Hesp Media Interview
Dan Ott
Dan Ott
John Hesp Media Interview
John Hesp Media Interview