Tournois Live 1
Event #12: €2,000 8-Game Mix
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Ole Schemion
Ole Schemion
Ole Schemion
Ole Schemion
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini - Ole Schemion
Julien Martini - Ole Schemion
Symeon Alexandridis
Symeon Alexandridis
Nicolas Bokowski
Nicolas Bokowski
Ole Schemion
Ole Schemion
Mikkel Plum
Mikkel Plum
Mikkel Plum
Mikkel Plum
Julien Martini
Julien Martini
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Symeon Alexandridis
Symeon Alexandridis
Ole Schemion
Ole Schemion
Ole Schemion
Ole Schemion
Nicolas Bokowski
Nicolas Bokowski
Julien Martini
Julien Martini
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Symeon Alexandridis
Symeon Alexandridis
Nicolas Bokowski
Nicolas Bokowski
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Ole Schemion
Ole Schemion
Symeon Alexandridis
Symeon Alexandridis
Nicolas Bokowski
Nicolas Bokowski
Mikkel Plum
Mikkel Plum
Julien Martini
Julien Martini
Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
Roland Israelashvili
Roland Israelashvili
Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
Event #12: €2,000 8-Game Mix Final Table
Event #12: €2,000 8-Game Mix Final Table
Event #12: €2,000 8-Game Mix Final Table
Event #12: €2,000 8-Game Mix Final Table
Event #12: €2,000 8-Game Mix Final Table
Event #12: €2,000 8-Game Mix Final Table
Borja Gross
Borja Gross
Stefan Schoss
Stefan Schoss
Sarharib Karatas
Sarharib Karatas
Symeon Alexandridis
Symeon Alexandridis
Sarharib Karatas
Sarharib Karatas
Sarharib Karatas
Sarharib Karatas
Max Pescatori
Max Pescatori
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Julien Martini
Dario Alioto
Dario Alioto
Ole Schemion
Ole Schemion
Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
Ole Schemion
Ole Schemion
Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
Grzegorz Wyraz
Didier Rabl
Didier Rabl
Didier Rabl
Didier Rabl
Didier Rabl
Didier Rabl
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Dzmitry Urbanovich
Dzmitry Urbanovich
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Artan Dedusha
Thomas Schroepfer
Thomas Schroepfer
Wilfried Haselmayer
Wilfried Haselmayer
Wilfried Haselmayer
Wilfried Haselmayer
Thomas Schroepfer
Thomas Schroepfer
Sandeep Nene
Sandeep Nene
Sandeep Nene
Sandeep Nene
Sandeep Nene
Sandeep Nene
Ole Schemion
Ole Schemion
Laszlo Bujtas
Laszlo Bujtas
Laszlo Bujtas
Laszlo Bujtas